People Yield Privacybeleid

 

Inleiding

Dit privacybeleid schetst People Yield srl (" wij ", " onze " of " het bedrijf ") praktijken (People Yield Srl met kantoor in Corso Europa, 15 20122 Milano Btw-nummer IT-113070968) met betrekking tot informatie verzameld van gebruikers die toegang krijgen tot onze website op www.people-yield.com (" Site ") of anderszins persoonlijke informatie met ons delen (gezamenlijk: " Gebruikers ").

Aard van de verwerkte gegevens

De vennootschap is eigenaar van de verwerking van persoonsgegevens die door de gebruiker aan de schrijver worden meegedeeld en omvatten:
bedrijfsnaam/achternaam en naam, belastingcode en andere identificatienummers, bankgegevens, adres, e-mailadres

Doeleinden van de behandeling

De verwerking van gegevens wordt door de Vennootschap verricht in het kader van de uitoefening van haar activiteiten. In het bijzonder zullen de door de belanghebbenden verstrekte gegevens, al dan niet geautomatiseerd, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
Commerciële, boekhoudkundige en fiscale vervullingen

 • Het criterium van rechtmatigheid op grond waarvan de behandeling mogelijk is, is: De behandeling is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de houder van de behandeling is onderworpen
 • De basis daarvan wordt gevonden in een referentienorm: Norm van de Unie

Promotionele activiteiten

 • Het criterium van rechtmatigheid op grond waarvan de verwerking mogelijk is, is: De betrokkene moet uitdrukkelijk toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens voor het specifieke doel
 • Wiens grondslag is gevonden in een referentienorm: Norm van de Unie

Directe e-mail marketing campagnes

 • Het criterium van rechtmatigheid op grond waarvan de verwerking mogelijk wordt gemaakt, is: De betrokkene moet toestemming geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor het specifieke doel
 • De basis daarvan wordt gevonden in een referentienorm: Norm van de Unie

  Behandelingsmodaliteiten

  De Gegevens zullen door de Onderneming worden verwerkt door middel van elektronische en handmatige systemen volgens de beginselen van juistheid, loyaliteit en transparantie waarin wordt voorzien door de toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de betrokkene door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen.

  Gegevensopslag

  De door de betrokkene verstrekte gegevens worden verwerkt voor een duur:
  Startdatum: 03/19/2021
  Criterium duur: Criterium bepalende periode
  Beschrijving van het criterium: De verplichting tot het bewaren van de gegevens is afhankelijk van het bestaan van een zakelijke relatie met de cliënt en van de bepalingen betreffende het bewaren van boekhoudkundige en fiscale gegevens.
  De persistentie van informatie in het systeem is voor onbepaalde tijd.

  Betrokken

  Klanten, Prospects

  Mededeling, verspreiding en doorgifte van gegevens

  De Gegevens zullen worden verwerkt, binnen de grenzen van wat noodzakelijk is, door geautoriseerd personeel, adequaat geïnstrueerd en opgeleid, door de Eigenaar alsmede door het personeel van derden die diensten verlenen aan de Eigenaar en Gegevensverwerking uitvoeren namens en in opdracht van laatstgenoemde als gegevensverwerkers.
  In geval van mededeling aan derden, kunnen de ontvangers zijn:
  Categorieën:
  Ontvanger: Klanten, vervoerders, verladers, agenten, softwaregebruikers, professionals tot wie wij ons wenden om de verplichtingen na te komen.
  Ontvanger: Er zijn geen specifieke ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld.
  Meer in het algemeen kunnen de Gegevens in het kader van hun gewone bedrijfsuitoefening worden meegedeeld aan personen die belast zijn met de controle, de evaluatie en de certificatie van de activiteiten die door de Gegevensverwerker worden uitgevoerd, aan consultants en freelance professionals in het kader van fiscale en gerechtelijke bijstandsdiensten en in het geval van bedrijfstransacties bedrijfsactiviteiten waarvoor het noodzakelijk is de activa van het bedrijf te evalueren, aan organen en overheidsdiensten, alsmede aan personen die krachtens de wet het recht hebben dergelijke informatie te ontvangen,
  Italiaanse en buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en andere overheidsinstanties, voor doeleinden die verband houden met de nakoming van wettelijke verplichtingen, of voor de nakoming van de verplichtingen die zijn aangegaan en voortvloeien uit de contractuele relatie, met inbegrip van de noodzaak van verdediging in rechte.
  De verzamelde gegevens zullen niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU.

  Profilering en/of geautomatiseerde verwerking

  De verzamelde gegevens zullen niet worden onderworpen aan profilering of geautomatiseerde verwerking.

  Bijkomende onderwerpen in verband met de behandeling

  Houder(s) en EU-vertegenwoordiger(s), indien van toepassing:
  Er is geen vertegenwoordiger in de EU voor de eigenaar
  Gezamenlijke controleur(s):
  Er is geen mede-eigenaar voor de behandeling(en) in kwestie
  Verantwoordelijke perso(o)n(en):
  Naam en achternaam: Fabio Fedel
  Fiscale code: FDLFBA67P05E09S
  Bedrijfsnaam: Studio Andrea Zoppi
  BTW-nummer: 12293120155
  Fiscal_code: 12293120155
  Dpo:
  Bedrijfsnaam: Intelligo Srls
  BTW nummer: 01438830521
  Fiscal_code: 01438830521

  Wat zijn de rechten van de belanghebbende

  De betrokkene kan, in verband met de hier beschreven gegevensverwerking, de rechten uitoefenen waarin de GDPR voorziet (artikelen 15-21), waaronder:
  een bevestiging te ontvangen van het bestaan van de gegevens en van de toegang tot de inhoud ervan (toegangsrechten);
  de gegevens bij te werken, te wijzigen en/of te corrigeren (recht op correctie);
  te verzoeken om annulering of beperking van de behandeling van de gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van de gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt (recht om te worden vergeten en recht op beperking);
  om zich tegen de behandeling te verzetten (recht van verzet);
  Indiening van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit (Garant voor de bescherming van persoonsgegevens www.garanteprivacy.it) in geval van schending van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens;
  een kopie in elektronisch formaat te ontvangen van de gegevens die hem als betrokkene betreffen, wanneer die gegevens in het kader van de overeenkomst zijn verstrekt, en te verzoeken dat die gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven (recht op gegevensoverdraagbaarheid).
  Om deze rechten uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking door een bericht te sturen naar: py@pec.people-yield.com
  Wanneer de betrokkene contact met ons opneemt, dient hij zijn naam, e-mailadres/postadres en/of telefoonnummer(s) te vermelden om er zeker van te zijn dat zijn verzoek correct kan worden behandeld.

  Zakelijke transactie

  We kunnen informatie delen in het geval van een bedrijfstransactie (bv. verkoop van een substantieel deel van ons bedrijf, fusie, consolidatie of verkoop van activa). In het geval van het bovenstaande zal de verkrijger of het verwervende bedrijf de rechten en plichten op zich nemen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

  Bijwerkingen of wijzigingen van dit privacybeleid

  Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek te wijzigen of te herzien; materiële wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na weergave van het herziene Privacybeleid. De laatste herziening zal worden weergegeven in de sectie "Laatst gewijzigd". Uw voortgezet gebruik van het Platform, na de bekendmaking van dergelijke wijzigingen op onze website, vormt uw erkenning van en instemming met dergelijke wijzigingen in het Privacybeleid en uw instemming gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.