People Yield Polityka prywatności

 

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa praktyki People Yield srl (" we ", " nasze " lub " firmy ") (People Yield Srl z siedzibą w Corso Europa, 15 20122 Milano Vat Number IT-11307070968) w odniesieniu do informacji zebranych od użytkowników, którzy uzyskują dostęp do naszej strony internetowej pod adresem www.people-yield.com (" Strona ") lub w inny sposób udostępniają nam dane osobowe (zbiorczo: " Użytkownicy ").

Rodzaj przetwarzanych danych

Firma jest właścicielem przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika do pisarza i obejmują:
Imię i nazwisko oraz nazwę firmy, NIP i inne numery identyfikacyjne, dane bankowe, adres, adres e-mail.

Cele leczenia

Przetwarzanie danych jest dokonywane przez Spółkę w ramach wykonywania jej działalności. W szczególności, Dane przekazane przez zainteresowanych będą przetwarzane, komputerowo lub nie, w następujących celach:
Realizacja zadań handlowych, księgowych i podatkowych

 • Kryterium zgodności z prawem, dla którego przetwarzanie danych jest możliwe, jest: Leczenie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega podmiot leczniczy
 • Ich podstawą jest norma odniesienia: Norma unijna

Działania promocyjne

 • Kryterium zgodności z prawem, dla którego przetwarzanie jest możliwe, jest: Osoba zainteresowana musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
 • Której podstawą jest norma odniesienia: Norma unijna

Kampanie bezpośredniego e-mail marketingu

 • Kryterium legalności, dla którego przetwarzanie jest możliwe, jest: Osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu
 • Ich podstawą jest norma odniesienia: Norma unijna

  Sposoby leczenia

  Dane będą przetwarzane przez Spółkę za pomocą systemów elektronicznych i manualnych zgodnie z zasadami poprawności, lojalności i przejrzystości przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony poufności zainteresowanej strony poprzez techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

  Przechowywanie danych

  Dane przekazane przez Osobę, której dane dotyczą, będą przetwarzane przez okres:
  Data rozpoczęcia: 03/19/2021
  Okres obowiązywania kryterium: Kryterium określające okres
  Opis kryterium: Obowiązek zachowania danych uwarunkowany jest istnieniem relacji handlowych z Klientem oraz przepisami dotyczącymi przechowywania danych księgowych i podatkowych.
  Trwanie informacji w systemie jest bezterminowe.

  Dotknięty

  Klienci, Perspektywy

  Komunikacja, rozpowszechnianie i przekazywanie danych

  Dane będą przetwarzane, w niezbędnym zakresie, przez upoważniony personel, odpowiednio poinstruowany i przeszkolony, przez Właściciela, jak również przez personel osób trzecich, które świadczą usługi na rzecz Właściciela i przetwarzają Dane w imieniu i na zlecenie Właściciela jako podmioty przetwarzające dane.
  W przypadku komunikacji z osobami trzecimi, odbiorcami mogą być:
  Kategorie:
  Odbiorca: Klienci, przewoźnicy, spedytorzy, agenci, użytkownicy oprogramowania, profesjonaliści, do których zwracamy się w celu wypełnienia zobowiązań.
  Odbiorca: Nie ma określonych odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.
  Bardziej ogólnie, w ramach wykonywania zwykłych czynności służbowych, Dane mogą być przekazywane podmiotom, które przeprowadzają kontrolę, przegląd i certyfikację działań prowadzonych przez Administratora Danych, konsultantom i niezależnym specjalistom w kontekście usług pomocy fiskalnej i sądowej oraz w przypadku transakcji korporacyjnych, dla których konieczna jest ocena aktywów firmy, organom i administracji publicznej, jak również podmiotom uprawnionym przez prawo do otrzymywania takich informacji,
  Włoskie i zagraniczne organy sądowe oraz inne organy publiczne, dla celów związanych z wypełnieniem zobowiązań prawnych lub dla wypełnienia zobowiązań podjętych i wynikających ze stosunku umownego, w tym dla potrzeb obrony w sądzie.
  Zebrane dane nie będą przekazywane do krajów spoza UE.

  Profilowanie i/lub działania związane z automatycznym przetwarzaniem danych

  Zebrane dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu przetwarzaniu.

  Dodatkowe tematy związane z leczeniem

  Posiadacz(-e) i przedstawiciel(-e) UE, jeśli dotyczy:
  Nie ma przedstawiciela właściciela w ue
  Wspólny kontroler(-rzy):
  Nie ma współwłaściciela dla danego zabiegu (danych zabiegów)
  Osoba(y) odpowiedzialna(e):
  Imię i nazwisko: Fabio Fedel
  Kod fiskalny: FDLFBA67P05E09S
  Nazwa firmy: Studio Andrea Zoppi
  Numer VAT: 12293120155
  Fiscal_code: 12293120155
  Dpo:
  Nazwa przedsiębiorstwa: Intelligo Srls
  Numer Vat: 01438830521
  Fiscal_code: 01438830521

  Jakie są prawa zainteresowanych stron?

  Podmiot danych może skorzystać, w odniesieniu do przetwarzania danych opisanego w niniejszym dokumencie, z praw przewidzianych w GDPR (art. 15-21), w tym:
  otrzymać potwierdzenie istnienia Danych i dostępu do ich zawartości (prawa dostępu);
  aktualizować, modyfikować i/lub poprawiać dane (prawo do sprostowania);
  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym takich, których zachowanie nie jest niezbędne w związku z celami, dla których dane te zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone (prawo do bycia zapomnianym i prawo do ograniczenia przetwarzania);
  sprzeciwić się leczeniu (prawo do sprzeciwu);
  Złożyć skargę do Organu Nadzorczego (Gwarant Ochrony Danych Osobowych www.garanteprivacy.it) w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych;
  otrzymać kopię w formacie elektronicznym danych, które go dotyczą jako Podmiotu Danych, jeśli takie dane zostały dostarczone w kontekście umowy oraz zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych).
  Aby skorzystać z tych praw, podmiot danych może skontaktować się z administratorem danych, wysyłając wiadomość na adres: py@pec.people-yield.com
  Kontaktując się z nami, Podmiot Danych powinien upewnić się, że podał swoje imię i nazwisko, adres e-mail/adres pocztowy i/lub numer(y) telefonu, aby mieć pewność, że jego prośba może zostać prawidłowo rozpatrzona.

  Transakcja korporacyjna

  Możemy udostępniać informacje w przypadku transakcji korporacyjnej (np. sprzedaży znacznej części naszej działalności, fuzji, konsolidacji lub sprzedaży aktywów). W takim przypadku firma przejmująca lub nabywająca przejmie prawa i obowiązki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

  Aktualizacje lub zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian lub poprawek do Polityki Prywatności; istotne zmiany będą obowiązywać natychmiast po wyświetleniu poprawionej Polityki Prywatności. Ostatnia zmiana będzie odzwierciedlona w sekcji "Ostatnia modyfikacja". Dalsze korzystanie z Platformy, po ogłoszeniu takich zmian na naszej stronie internetowej, oznacza przyjęcie do wiadomości i wyrażenie zgody na takie zmiany w Polityce Prywatności oraz zgodę na przestrzeganie warunków tych zmian.