People Yield Ethische code

U kunt het document downloaden hier (alleen beschikbaar in het Italiaans).

PRINCIPES

1. PERSOONLIJK RESPECT: Geen enkele vorm van discriminatie en intimidatie wordt door People Yield (PY) getolereerd; PY garandeert alle betrokkenen gelijke waardigheid en respect voor de persoon door te streven naar het creëren en in stand houden van een werkomgeving waarin alle werknemers en medewerkers van de groep worden beschermd.

2. EQUITY: People Yield zet zich in voor een eerlijke omgang met alle belanghebbenden, in het bijzonder met haar werknemers/collega's en klanten. People Yield erkent gelijke kansen en gaat uit van een eerlijke houding ten opzichte van klanten, leveranciers en concurrenten.

3. MERITOCRATIE EN PROFESSIONELE GROEI: People Yield zet zich in voor het belonen van de verdiensten van zijn werknemers door middel van loopbaanontwikkeling en bevordert tevens vaardigheden en professionele groei door bijzondere aandacht te besteden aan de constante bijscholing van vaardigheden, het ondersteunen van de loopbaanvooruitzichten en de inzetbaarheid van zijn werknemers en medewerkers.

4. BELANG VAN DE KLANT: People Yield, handelend in het belang van de opdrachtgever, beschouwt niet alleen de individuele opdrachtgever van de opdracht, maar de gehele opdrachtgever-organisatie in wiens naam en voor wiens rekening de opdracht wordt gegeven. People Yield voert de haar door de opdrachtgever toevertrouwde opdrachten uit met zorgvuldigheid en zorgvuldigheid, rekening houdend met het vertrouwen dat de opdrachtgever in PY stelt en de werkelijke belangen van de opdrachtgever naar voren brengend. People Yield respecteert het intellectuele eigendom en het vermogen van de opdrachtgever.

5. VERTROUWEN EN TRANSPARANTIE: People Yield handelt op zodanige wijze dat het in haar gestelde vertrouwen gerechtvaardigd en gewaarborgd wordt door voortdurend de belangen van de klant na te streven. People Yield voert haar activiteiten uit volgens het beginsel van transparantie en zet zich in om eventuele problemen aan het licht te brengen, zodat iedere belanghebbende in staat wordt gesteld om op verantwoorde en verstandige wijze zijn eigen keuzes te maken.

6. OBJECTIVITEIT EN ONPARTIJDIGHEID: Bij het formuleren van haar keuzes en oplossingen gaat People Yield op een objectieve en onpartijdige manier te werk, waarbij het belang van de klant wordt nagestreefd en belangenconflicten worden voorkomen. Mochten dergelijke conflicten zich voordoen, dan zal de adviseur door middel van onpartijdige afspraken trachten de belangen van alle betrokken partijen op billijke wijze in evenwicht te brengen.

7. VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY: People Yield garandeert de vertrouwelijkheid van alle vertrouwelijke informatie van belanghebbenden waarover zij beschikt en handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

8. EERLIJKE CONCURRENTIE: People Yield concurreert met zijn concurrenten op een eerlijke manier en in het beste belang van de klant.

9. WETGEVING: People Yield heeft als dwingend beginsel de eerbiediging van de wetten, voorschriften en regels die gelden in alle landen waar zij actief is. People Yield weigert opdrachten die de schending van wetten inhouden.

10. SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID: People Yield werkt in het belang van het algemeen belang door cliënten te begeleiden naar duurzame oplossingen vanuit financieel, sociaal en milieuoogpunt. Het bedrijf zet zich in om ervoor te zorgen dat de gevolgen, ook al zijn ze niet onmiddellijk, van zijn adviesactiviteiten sociaal verantwoord zijn.

11. BEDRIJFSIMAGO: Alle werknemers en medewerkers van People Yield beschermen het imago, de reputatie en het merk van het bedrijf, evenals die van de klanten met wie zij werken.

 

BETREKKINGEN MET KLANTEN EN HUN BELANGHEBBENDEN

Professionaliteit, bekwaamheid, hulpvaardigheid, billijkheid en hoffelijkheid zijn de leidende beginselen die de Ontvangers van de Code in hun betrekkingen met de klanten in acht moeten nemen en die, met het oog op een voortdurende samenwerking en bijstand, gericht zijn op de tevredenheid en het vertrouwen van de klant.
Om het imago en de reputatie van de People Yield Company te beschermen, is het van essentieel belang dat de betrekkingen met de klanten worden gemarkeerd:
- volledige transparantie en eerlijkheid;
- naleving van de wet, in het bijzonder met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en
anti-woekerbepalingen;
- onafhankelijkheid van alle vormen van conditionering, zowel intern als extern,
- door een heldere en waarheidsgetrouwe analyse van de opdracht.
De vennootschap aanvaardt alleen opdrachten waarvoor zij bevoegd is en biedt in geen geval adviesdiensten aan indien zij ervan overtuigd is dat deze nadelig zijn voor de vennootschap en/of de organisatie van de cliënt, met inbegrip van de belanghebbenden van de cliënt.
Alvorens met de aanbesteding wordt begonnen, wordt altijd een risicobeoordeling van het project uitgevoerd; deze beoordeling heeft betrekking op de volgende aspecten:
- Potentiële problemen, zowel economisch en financieel als technisch en strategisch;
- De beschikbaarheid van middelen (zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin);
- De inhoud van het project in verband met mogelijke technische of contractuele kwesties;
- Eventuele problemen van technisch-organisatorische aard in verband met de
beheer van het project.
Meer bepaald gaat elk aanbod van de consultant dat een economisch significante impact heeft op de klant, vergezeld van een projectanalyse waarin rekening wordt gehouden met de aard, de omvang en de reikwijdte van de aangeboden interventie, rekening houdend met de directe en indirecte effecten van de resultaten en de daarmee samenhangende gevolgen voor alle belanghebbenden.
Aanwijzingen van een hoog projectrisico kunnen ertoe leiden dat de verwerking van de offertes wordt stopgezet en dat van de opdracht wordt afgezien.
In de relaties met klanten en cliënten ziet de onderneming toe op eerlijkheid en duidelijkheid bij zakelijke onderhandelingen en bij het aangaan van contractuele verplichtingen, alsmede op de trouwe en zorgvuldige nakoming van de overeengekomen verplichtingen. Meer in het bijzonder verbindt de onderneming zich ertoe steeds volledige, transparante en voor iedereen begrijpelijke informatie te verstrekken, waarbij erop wordt toegezien dat de communicatie correct en getrouw is, zodat de ontvangers met kennis van zaken beslissingen kunnen nemen over de door haar uitgeoefende activiteiten en de aangeboden diensten.
Tijdens de fase van de commerciële offerte met de klant, verbindt PY zich ertoe om op een transparante en duidelijke manier de belangrijkste aspecten met betrekking tot de dienstverlening te formaliseren, door het definiëren van
- inhoud en methodologische benaderingen;
- verplichtingen en verantwoordelijkheden;
- verwachte resultaten (nauwkeurig gekwantificeerd indien een resultaatsverbintenis is vereist);
- timing;
- benodigde middelen in termen van middelen/mensen.
In situaties waarin de opdrachtgever niet in staat is de werkzaamheden te controleren, gedraagt het bedrijf zich professioneel en maakt het geen misbruik van die mogelijkheid om onrechtmatig voordeel te behalen. In geval van onvoorziene gebeurtenissen die het noodzakelijk maken het bestaande contract aan te vullen, stelt de adviseur de opdrachtgever onverwijld in kennis van de specifieke aard van deze gebeurtenissen en van de reden waarom zij aanvankelijk niet konden worden voorzien. In dergelijke gevallen trachten de begunstigden geen oneerlijk voordeel te behalen door middel van hoge honoraria of onnodige werkzaamheden, maar wijzigen zij het aanvankelijke project door nieuwe contractvoorwaarden voor te stellen die waarschijnlijk in een aanvankelijke overeenkomst zouden zijn aanvaard.
Op basis van het hem verstrekte advies moet de cliënt in staat worden gesteld zijn eigen beslissingen te nemen op een vrije, verantwoorde en geïnformeerde wijze; om die reden is PY er voorstander van zich te concentreren op de werkelijke belangen van de cliënt-organisatie en de werkelijke doelstellingen van het advies.
De Ontvangers van deze code mogen hun klanten en/of potentiële klanten niet willekeurig en ongelijk behandelen door hen te differentiëren naar gelang van het economische belang en de omvang van de order, maar moeten hun een dienstverlening bieden die de overeengekomen normen in acht neemt.
People Yield discrimineert cliënten niet op grond van godsdienstige, politieke, etnische overtuigingen of seksuele voorkeuren, maar - hoewel zij geen enkele cliënt of cliëntencategorie uitsluit - onderhoudt zij geen enkele relatie, direct noch indirect, met personen waarvan bekend is of vermoed wordt dat zij behoren tot criminele organisaties of die buiten de wet om opereren.
Het aangenomen gedrag is gebaseerd op de eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de gegevens die in het kader van de activiteit zijn verkregen, met inachtneming van de geldende regelgeving inzake de persoonlijke levenssfeer.
Meer in het bijzonder mogen werknemers via de sociale media geen bedrijfs- en/of klanteninformatie bekendmaken of, in het algemeen, informatie die nog niet officieel openbaar is gemaakt, noch mogen zij blogs en/of pagina's openen die aan het bedrijf zijn gewijd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.
Het is de geadresseerden van deze code absoluut verboden vertrouwelijke informatie over cliënten te gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met de uitoefening van hun adviesactiviteiten en/of buiten de grenzen waarin de geldende regelgeving voorziet.
Indien de Begunstigden invloedrijke posities bekleden binnen de evaluatieprocessen van de onderneming die gevolgen kunnen hebben voor de organisatie of de verdeling van de middelen, verbinden zij zich ertoe te handelen volgens de beginselen van gelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, professionalisme en niet-discriminatie. In het bijzonder mag de onderneming noch van de klant, noch van personen die tot de onderneming behoren en waarmee zij in de loop van het advies in contact is gekomen, geschenken en/of giften aanvaarden die zelfs maar de schijn zouden kunnen wekken van een beperking van haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
In het algemeen is geen enkele vorm van geschenk toegestaan dat, zelfs slechts indirect, kan worden geïnterpreteerd als een overschrijding van de normale uitingen van hoffelijkheid die in de commerciële praktijk zijn toegestaan, of in elk geval gericht op het verkrijgen van een gunstige behandeling voor of van de Vennootschap.
Het is de Ontvangers absoluut verboden, direct of indirect, geld en/of geschenken en/of gunstige diensten te vragen en/of te aanvaarden, indien dit kan voorkomen als tegenprestatie voor een prestatie die verschuldigd is in het kader van de zakelijke activiteiten van het Bedrijf.
Indien het onmogelijk is het geschenk te weigeren of terug te geven, of indien de weigering negatieve gevolgen kan hebben voor de relatie, moet de ontvanger van het geschenk dit onmiddellijk meedelen aan zijn directe chef, d.w.z. de contactpersoon van het bedrijf, die zal beoordelen welke actie moet worden ondernomen.
People Yield verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om mogelijke belangenconflicten te voorkomen en op te lossen. Meer in het bijzonder moeten bij de uitvoering van welke activiteit dan ook altijd omstandigheden worden vermeden waarin adviseurs in de situatie komen te verkeren, ook al is het maar potentieel, waarin belangen en/of persoonlijke of familieactiviteiten van invloed zijn op het vermogen om in het algehele belang van de cliënt te werken.

 

MEDEWERKERS EN WERKNEMERS PY

De intermenselijke relaties binnen de onderneming zijn gebaseerd op de beginselen van respect, loyaliteit en transparantie. Vormen van uitbuiting, isolement, pesterijen of het aanzetten tot stress worden niet getolereerd. De onderneming beschermt de werknemer tegen elke mogelijke pesterij.
De evaluatie van het in dienst te nemen personeel wordt uitgevoerd op basis van de overeenstemming van de profielen van de kandidaten met de verwachte profielen en met de specifieke behoeften van de onderneming.
People Yield garandeert een eerlijke en gelijke beloning en gelijke carrièremogelijkheden voor alle werknemers. Door middel van een eerlijk en gedeeld evaluatieproces wordt het profiel van elke werknemer herzien volgens een tijdschema dat is vastgesteld door intern beleid, waarbij mogelijke promoties en loopbaanontwikkeling worden erkend op basis van behaalde resultaten en groeipotentieel.
Het beloningsbeleid voor de werknemers is gebaseerd op de erkenning van de verdienste voor de geleverde bijdrage in termen van inspanning en resultaten; de projectleider bespreekt met de werknemer op transparante en objectieve wijze de evaluaties en beslissingen die op hem betrekking hebben.
People Yield maakt geen oneigenlijk gebruik van vormen van stages, met als enig doel te profiteren van goedkope geschoolde arbeidskrachten zonder daadwerkelijk professionele groei te bieden en ervoor te zorgen dat zij betaald worden.
People Yield bevordert de gelijkheid van mannen en vrouwen en de versterking van de diversiteit, en streeft, mede door het scheppen van opleidings- en beroepskwalificatiemogelijkheden en binnen de grenzen van de vaardigheden van de werknemers, naar daadwerkelijke gelijkheid van kansen bij de toegang tot verantwoordelijke functies binnen het bedrijf.
Met betrekking tot beslissingen inzake personeelsselectie en loopbaanontwikkeling van medewerkers en werknemers, discrimineert People Yield niet op basis van geslacht en seksuele identiteit, ras en religieuze en politieke overtuiging. In dit verband wordt gepreciseerd dat promoties en loopbaanbevorderingen uitdrukkelijk worden toegelicht, en eventueel erkend, aan allen die meewerken aan het creëren van toegevoegde waarde.
De werknemers moeten zich gedragen met respect voor de rechten en de persoonlijkheid van hun collega's, medewerkers en derden, ongeacht hun rol in de onderneming en de omstandigheden waarin zij zich bevinden. Het respect voor en het centraal stellen van het menselijk potentieel is een dwingende waarde voor de onderneming: de werknemers zijn verplicht deze waarde en de daaruit voortvloeiende principes na te leven en zich ten aanzien van hun collega's zodanig te gedragen dat de totstandbrenging en handhaving van een serene, op samenwerking gerichte en gezonde omgeving wordt bevorderd.
Alle zakelijke beslissingen moeten worden genomen in het exclusieve belang van de Vennootschap. Tijdens de uitoefening van hun functie moeten de Geadresseerden belangenconflicten vermijden die voortvloeien uit hun eigen persoonlijke of familieactiviteiten (economisch of anderszins); in het bijzonder alles wat hun vermogen om onpartijdig beslissingen te nemen in het belang van de Vennootschap kan belemmeren.
De werknemers zijn verplicht zich in het openbaar te gedragen met respect voor PY en de klantorganisatie waar zij werken, door deze te verzorgen en te vermijden ze te schaden, zowel binnen als buiten de bedrijfscontext, alsook tijdens of na de werkuren. In het bijzonder hebben de geadresseerden de plicht het bedrijfsimago te beschermen door bij te dragen tot de verbetering ervan en zich te onthouden van alles wat, zelfs onrechtstreeks, de reputatie van de onderneming zelf zou kunnen aantasten.
Deze gedragingen moeten in de meest uiteenlopende openbare en/of privé-contexten worden toegepast, zoals sollicitatiegesprekken met kandidaten, vergaderingen of opleidingen, interacties met klanten, publicaties op sociale netwerken, en - in het algemeen - in elk geval waarin de onderneming naar buiten toe (expliciet of impliciet) wordt gerepresenteerd.
Elke actie moet gebaseerd zijn op respect voor de persoon, het imago, de goede naam van het bedrijf en zijn werkomgeving. Daarom moeten het gebruik en het beheer van de sociale media de bescherming van het bedrijf en de mensen die er werken waarborgen.
Bovendien moeten de werknemers, wanneer zij hun mening bekendmaken, preciseren dat dergelijke gedachtegangen een persoonlijk karakter hebben en geenszins onder de verantwoordelijkheid van People Yield vallen.
Het privé-gebruik van sociale netwerken - dat een impact kan hebben op het bedrijfsimago en op de werkomgeving - moet gebaseerd zijn op respect voor de bedrijfsprincipes en het besef dat het gebruik ervan persoonlijke verantwoordelijkheid impliceert. Werknemers moeten daarom onethische houdingen en gedrag vermijden die op enigerlei wijze het bedrijfsimago kunnen schaden of verstoren.
De Ontvangers zullen de kantoren - zowel van de Onderneming als van de klanten - en de bedrijfsuitrusting met verantwoordelijkheid, orde en respect gebruiken, en zorgen voor de bewaring van de hen toevertrouwde bedrijfsmiddelen (zoals pc's, mobiele telefoons en bedrijfsauto's), met dien verstande dat PY de Ontvangers kan vragen de schade te vergoeden die is veroorzaakt door nalatigheid of onvoorzichtigheid.
Elke werknemer en medewerker wordt geacht zich in te zetten voor de bescherming van de bedrijfsmiddelen door zich verantwoordelijk te gedragen en zich te houden aan de werkprocedures die zijn vastgesteld om het gebruik ervan te reguleren.
Wat met name het gebruik van computersystemen betreft, is eenieder verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikte systemen en is hij onderworpen aan de vigerende regelgeving en de in de licentieovereenkomsten vastgestelde voorwaarden.
Het persoonlijk gebruik van bedrijfsuitrusting (PC, mobiele telefoon, auto) is toegestaan zolang het de efficiëntie en functionaliteit die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden niet schaadt. In ieder geval mag het gebruik van de e-mail van het bedrijf geen afbreuk doen aan het imago en de reputatie van het bedrijf.
Elke werknemer en medewerker is ook verplicht de nodige inspanningen te leveren om te voorkomen dat misdrijven worden gepleegd met behulp van IT-instrumenten.
De Ontvangers zijn zich bewust van de strategische en economische waarde, voor het Bedrijf, van de door People Yield ontwikkelde methodologieën, processen en werkdocumenten en verbinden zich er derhalve toe deze niet extern bekend te maken en, in geval van beëindiging van de arbeidsrelatie, alle documenten of kopieën die in hun bezit zijn, aan het Bedrijf terug te geven.
De begunstigden mogen evenmin persoonlijk voordeel trekken uit feiten of informatie waarvan zij in de uitoefening van hun functie kennis hebben gekregen.
Het is werknemers en contractanten niet toegestaan om de naam en handelsmerken van het Bedrijf, in welke vorm dan ook, voor privédoeleinden te gebruiken. Briefhoofd mag alleen worden gebruikt voor mededelingen die door een aangewezen Partner of Manager zijn ondertekend.
De Ontvangers van de code zijn zich ervan bewust en aanvaarden dat alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de creaties en intellectuele verwezenlijkingen en de producten en diensten die voortvloeien uit de professionele opdracht, bedoeld zijn om in volledige en totale eigendom en ter beschikking te staan van People Yield.
Omwille van het fatsoen en het respect voor collega's en klanten moeten de ontvangers formele kleding dragen, zowel op kantoor als tijdens bezoeken of overdrachten aan klanten.
People Yield verlangt van haar werknemers dat zij, voor zover dit binnen hun mogelijkheden ligt, de voorschriften van de Ethische Gedragscode kennen en naleven, en dat zij, in overeenstemming met de individuele mogelijkheden, de kennis van de Code bevorderen bij nieuwe werknemers, alsmede bij derden die belang hebben bij de toepassing van de Ethische Gedragscode en met wie zij uit hoofde van hun functie in contact komen.

COMPETITOREN

People Yield deelt de waarde van eerlijke concurrentie en onthoudt zich van gedragingen die in strijd zijn met de communautaire, nationale en verenigingsbepalingen ter bescherming van de vrije concurrentie.
People Yield houdt zich dus niet bezig met systematische oneerlijke concurrentie die erop gericht is een concurrent zijn personele middelen, zijn vertrouwelijke kennis of zijn relaties met delen van het cliënteel te ontnemen, met als enig doel de aanwezigheid van de concurrent in een marktsegment onmogelijk te maken. Wij doen niet aan prijsverlagingen, die niet houdbaar zijn op basis van de kosten van de productiefactoren, met als enig doel concurrenten uit te schakelen en een dominante marktpositie te verwerven, om deze te kunnen misbruiken door overwinsten te maken of diensten van slechte kwaliteit aan te bieden ten nadele van de klant.
In contacten met concurrerende ondernemingen onthoudt de Ontvanger zich ervan de door de Onderneming gehanteerde voorwaarden (met inbegrip van economische voorwaarden) bekend te maken, alsmede onderwerpen te bespreken als aangeboden diensten en producten, gebruikte methoden, organisatie en intern beleid.
People Yield werkt, om de belangen van haar stakeholders te verwezenlijken, altijd op een eerlijke manier samen met alle spelers die zij tijdens haar opdracht ontmoet. Voor opdrachten waarbij People Yield niet over alle operationele vaardigheden of kenmerken beschikt om de activiteit te beheren, verbindt zij zich er bovendien toe de opdracht ook te volgen in gezamenlijke of geassocieerde vorm met andere bedrijven, zelfs indien dit concurrenten zijn (bijvoorbeeld ATI - Tijdelijke Vereniging van Ondernemingen). Bij ATI-relaties worden de partnerondernemingen niet als concurrenten beschouwd met betrekking tot uitsluitend het voorwerp van de ATI.
PROFESSIONELE EN COMMERCIËLE LEVERANCIERS/PARTNERS PY
De procedures voor de selectie en keuze van leveranciers zijn gebaseerd op de beginselen van wettigheid, billijkheid en transparantie.
De adviseur maakt geen ongepast gebruik van contractuele afhankelijkheidsrelaties waarin partners of leveranciers zich kunnen bevinden als gevolg van hun ontoereikende informatie over de activiteiten van de adviseur, met name wanneer zij langetermijnrelaties aangaan met voordelen die vooruitlopen op betalingen en investeringen door de leverancier.
Elke aankoop ten gunste van de vennootschappen van de Groep moet worden uitgevoerd met loyaliteit, integriteit, vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid, professionalisme en objectiviteit van oordeel.
De ontvangers die betrokken zijn bij het aankoopproces:
- zijn gehouden bij de uitoefening van de hun toevertrouwde taken en functies de beginselen van onpartijdigheid, transparantie, mededinging en onafhankelijkheid in acht te nemen;
- moet vrij blijven van persoonlijke verplichtingen jegens leveranciers;
- moet aan het controleorgaan alle persoonlijke relaties met leveranciers melden;
- moet relaties onderhouden en onderhandelingen voeren met leveranciers op een manier
dat een solide basis creëert voor wederzijds voordelige en langdurige relaties in
in het beste belang van de Vennootschap;
- zijn absoluut verplicht aan de Raad van Commissarissen onmiddellijk melding te maken van elke poging
of in geval van wijziging van de normale handelsbetrekkingen;
- mogen geen goederen of diensten, met name in de vorm van geschenken, aanbieden aan personeel van
andere bedrijven of entiteiten om vertrouwelijke informatie te verkrijgen of rechtstreeks of
indirecte voordelen die aanzienlijk zijn voor henzelf of voor de Vennootschap;
- mogen geen goederen of diensten van externe of interne partijen aanvaarden in ruil voor het vrijgeven van vertrouwelijke informatie of het initiëren van acties of gedragingen die erop gericht zijn dergelijke partijen te bevoordelen, zelfs indien dit geen directe gevolgen heeft voor de
Bedrijf.

SOCIALE GEMEENSCHAP

People Yield beheert zijn activiteiten op een wijze die verenigbaar is met het milieu en de samenleving eromheen.
People Yield zet zich ook in voor haar klanten bij activiteiten in het kader van projecten die gericht zijn op energie-efficiëntie-interventies, door het verstrekken van analyses, diensten en maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie in de installaties of gebouwen van de klanten.

- OMGANG MET DE OVERHEID

Voor de toepassing van deze code wordt onder openbaar bestuur, naast elk overheidsorgaan, ook verstaan elke onafhankelijke administratieve instantie, natuurlijke persoon of rechtspersoon die optreedt als ambtenaar of als persoon in overheidsdienst aangesteld of als lid van een orgaan van de Europese Gemeenschappen of als ambtenaar van de Europese Gemeenschappen of als ambtenaar van een buitenlandse staat.
Het is verboden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een derde, geld, geschenken of vergoedingen, in welke vorm ook, aan te bieden of in het vooruitzicht te stellen, dan wel ongepaste druk uit te oefenen of enig voorwerp, dienst, prestatie of gunst te beloven aan bestuurders, ambtenaren of werknemers van de overheid of van personen belast met een openbare dienst, dan wel aan hun verwanten of samenwonenden, met het oogmerk om hen een ambtshandeling of een handeling in strijd met hun officiële plichten te laten verrichten, of aan hun verwanten of samenwonenden met het oogmerk om hen een ambtshandeling of een handeling in strijd met de officiële plichten van de Overheidsdienst te laten verrichten (dit moet ook worden beschouwd als het oogmerk om een partij in een civiel, strafrechtelijk of administratief proces te bevoordelen of te benadelen, waardoor de Vennootschap direct of indirect wordt bevoordeeld).
Eenieder die expliciete of impliciete verzoeken om voordelen van welke aard ook ontvangt van personen die onder de overheid ressorteren, zoals hierboven omschreven, dient onverwijld
- schort alle zaken met hen op;
- het controleorgaan hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De in de vorige alinea genoemde eisen
leden mogen niet worden omzeild door hun toevlucht te nemen tot verschillende vormen van steun en bijdragen die, onder het mom van benoemingen, adviesverlening, reclame, enz. soortgelijke doeleinden hebben als die welke bij dit lid zijn verboden. Indien commerciële betrekkingen worden aangegaan met de overheid, met inbegrip van deelneming aan openbare aanbestedingen, moet steeds worden gehandeld in overeenstemming met de wet en de correcte commerciële praktijken. In het bijzonder mogen de volgende handelingen niet worden verricht, noch direct, noch indirect:
- of op enigerlei wijze geschenken aan te bieden of te verstrekken;
- vertrouwelijke informatie te vragen of te verkrijgen die de integriteit of
reputatie van een van beide partijen.
Het is niet toegestaan valse verklaringen of documenten te gebruiken of over te leggen, of verklaringen die niet op waarheid berusten, of informatie weg te laten teneinde, in het voordeel of in het belang van de Vennootschap, bijdragen, financieringen of andere uitkeringen, hoe ook genaamd, toegekend door de Staat, een Openbaar Lichaam of de Europese Unie te verkrijgen.
Het is verboden iemand te misleiden door middel van kunstgrepen of bedrog teneinde oneerlijk voordeel te behalen voor de vennootschappen van de Groep ten nadele van anderen.
De "ongerechtvaardigde winst" kan direct of indirect zijn en kan, naast bijdragen, financieringen en andere door de Staat, een overheidsinstantie en de Europese Unie verstrekte uitkeringen, ook concessies, machtigingen, vergunningen of andere administratieve handelingen omvatten.
Het is eveneens verboden bijdragen, financieringen of andere uitkeringen, hoe ook genaamd, die door de Staat, een Openbaar Lichaam of de Europese Unie aan de Vennootschap zijn toegekend, aan te wenden voor andere doeleinden dan die waarvoor zij bestemd waren.
Het is verboden op enigerlei wijze de werking van een computer- of telematicasysteem te wijzigen of op enigerlei wijze onrechtmatig in te grijpen in de gegevens, informatie en programma's die zich daarin bevinden of daarop betrekking hebben, met het oogmerk daaruit ongerechtvaardigd voordeel te behalen ten nadele van anderen.
De adviseur weigert geldbedragen te betalen of enige vorm van voordeel uit te wisselen met personen die actief zijn in het besluitvormingsproces ter verkrijging van de gunning van overheidsopdrachten, en conformeert zich in het algemeen aan de gangbare beginselen op het gebied van overheids-, communautaire en nationale opdrachten.

- MEDIARELATIES

De gedragscriteria in de betrekkingen met de media zijn gebaseerd op de beginselen van transparantie,
juistheid en tijdigheid.
De betrekkingen met de pers worden uitsluitend onderhouden door de directeur (behoudens specifieke machtigingen).
De Geadresseerden zullen de grootst mogelijke vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot informatie over Klanten. De enige informatie over de Vennootschap die openbaar en vrij toegankelijk is, is die op de website www.activevalue.eu. De Geadresseerden onthouden zich van het verstrekken van andere informatie, geruchten of berichten die onjuist of misleidend zijn.

- BETREKKINGEN MET TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN

De begunstigden moeten zich nauwgezet houden aan de geldende voorschriften in de sectoren die verband houden met hun werkterreinen en aan de bepalingen die zijn uitgevaardigd door de bevoegde toezichthoudende overheidsinstanties.
PY en de Ontvangers handelen in overeenstemming met het beginsel van oprechte samenwerking. De mededelingen, verslagen en antwoorden op verzoeken die aan de openbare toezichthoudende autoriteiten worden toegezonden, moeten worden opgesteld met inachtneming van de beginselen van volledigheid, integriteit, objectiviteit en transparantie.
Het is verboden, zelfs aan beoordeling onderworpen, onware feiten te verstrekken over de economische, financiële of vermogenssituatie van de vennootschap of, met andere bedrieglijke middelen, alle of een deel van de mede te delen feiten over dezelfde situatie te verhullen.
In ieder geval is het ten strengste verboden de taken van de openbare toezichthoudende autoriteiten op enigerlei wijze bewust te belemmeren.

- BETREKKINGEN MET DE GERECHTELIJKE AUTORITEIT

Bij de uitvoering van de specifieke activiteiten gaan PY en de Geadresseerden op een wettige en correcte manier te werk, en werken zij samen met de gerechtelijke autoriteit en de door deze autoriteit gedelegeerde organen indien er tegen hen een onderzoek wordt ingesteld. In geen geval gedragen PY of de geadresseerden zich op een wijze die de rechtsbedeling kan hinderen of belemmeren. In het bijzonder is het verboden personen die worden opgeroepen om voor de gerechtelijke autoriteit verklaringen af te leggen die in strafzaken tegen PY en/of de geadresseerden kunnen worden gebruikt, ertoe aan te zetten dergelijke verklaringen niet af te leggen of valse verklaringen af te leggen.

SANCTIEREGELING IN GEVAL VAN OVERTREDING VAN DE CODE

De schending van de in deze code vervatte beginselen brengt de vertrouwensrelatie tussen de onderneming en haar bestuurders, werknemers, medewerkers, adviseurs, klanten, enz. in het gedrang; daarom zullen alle schendingen onmiddellijk worden beoordeeld en eventueel worden tegengegaan door het nemen van disciplinaire maatregelen die passend en evenredig zijn aan de schending, ongeacht de eventuele strafrechtelijke relevantie van dergelijk gedrag en het instellen van strafvervolging in gevallen waarin zij een misdrijf vormen.
De inhoud van de maatregelen die worden opgelegd naar aanleiding van de bovengenoemde overtredingen zal in overeenstemming zijn met de bepalingen van de geldende wetgeving, het individuele contract en het tuchtreglement. De maatregelen kunnen ook leiden tot beëindiging van het dienstverband en vergoeding van eventueel geleden schade.

GOEDKEURING VAN DE ETHISCHE GEDRAGSCODE EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE WIJZIGINGEN

De ethische code wordt geacht door People Yield te worden onderschreven door de advertentie op www.activevalue.eu.
Alle toekomstige aanpassingen van deze Ethische Gedragscode, als gevolg van aanpassingen van de regelgeving, de evolutie van het bewustzijn van de burger of andere, zullen onverwijld aan alle Ontvangers worden meegedeeld.

VERSPREIDING VAN DE ETHISCHE CODE

De beheerder is verantwoordelijk voor de naleving van deze code.
In het bijzonder moet iedere schending van de beginselen en bepalingen van deze Ethische Gedragscode onverwijld per Certified Electronic Mail (PEC) worden gemeld aan py@pec.people-yield.com.

 

Milaan, 14 oktober 2021